Serwis w trakcie tworzenia. Przewidywany czas pe³nego startu bli¿ej nie jest przewidziany

Celem jest dostarczenie jak najwiêkszej ilo¶ci informacji,  co oferuje miasto i co gdzie mo¿emy znale¼æ oraz kilka innych funkcjonalno¶ci

Obecnie odsy³amy do serwisów po¶wiêconych Gminie oraz Miastu Raci±¿ w województwie mazowieckim.

Oficjalna Strona Miasta Raci±¿
http://www.miastoraciaz.pl
Nieoficjalna Strona Miasta Raci±¿
http://www.raciaz.eu
Oficjalna Strona Gminy Raci±¿
http://www.gmina.raciaz.iap.pl
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna miasta Raci±¿ k/Sierpca
http://www.ospraciaz.pl
Strona parafii ¶w. Wojciecha w Raci±¿u
http://www.parafia-raciaz.pl
Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raci±¿u
http://mckraciaz.pl
 
Oficjalna strona Zespo³u Szkó³ w Raci±¿u
http://www.raciaz.edu.pl
 
Szko³a Podstawowa im St. Konarskiego w Raci±¿u
http://sp-raciaz.webpark.pl
Spo³eczne Towarzystwo O¶wiatowe Raci±¿
http://storaciaz.republika.pl
B³êkitni Raci±¿ - Nieoficjalny Serwis internetowy
http://www.blekitniraciaz.eu
 
B³êkitni Raci±¿ - Nioficjalna Strona
http://blue.futbolowo.pl
 
 
Raciaz.pl 2009 © C.L.